2 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren ve sadece 18 ay yürürlükte kalabilen "Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik" 13 Eylül 2009 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile değişikliğe uğradı. 18 ay önce yürürlüğe giren Özel Tekne Belgesi de bu yeni yönetmelik ile kaldırılmış oldu. Harcını ödeyerek daha yeni Özel Tekne Belgesi almış olan Özel Tekne sahipleri tekrar harçlarını ödeyerek belgelerini değiştirmek zorunda kalacaklar.

14 Eylül 2009 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile de sadece ticari gemi sahiplerini değil, özel tekne sahiplerini, her türlü deniz ve iç su aracı sahibini de ilgilendiren "Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği" hayatımıza girmiş oldu. Bakalım bu yönetmelik ne kadar yürürlükte kalabilecek; zira Müsteşarlığın çıkartmış olduğu yönetmeliklerin çoğu gibi bu yönetmelik de uygulamada büyük sorunlara gebe, idari mahkemeleri uzun süre uğraştıracak bir yönetmeliğe benziyor. Hayırlı olsun...

Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği'nin hayatımıza getireceği yeniliklerin bir kaçı şunlar:

"Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik"in eski ve yeni hallerini karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

 

Yönetmeliğin Eski Hali Yönetmeliğin Yeni Hali Açıklama
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı, kaydı ve belgelendirilmesi ile özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ile bu tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. "Özel teknelerin kaydı ve belgelendirilmesi" kısmı Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği'nde daha detaylı olarak açıklandığı için bu yönetmeliğin kapsamından çıkartılmış. Eskiden tek bir Yönetmelikte belirtilen kurallar için artık iki adet yönetmeliğimiz var.
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, özel tekneleri ve bunları kullanacak kişileri kapsar. MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, özel tekneler ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsar. Artık yeni yönetmelik Özel Tekne sahiplerini de kapsamına aldı. Zamanında unutulmuş olan bir madde sanırım.
Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
...
ç) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti T.C. vatandaşlarına, Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklu gerçek kişilere, su sporlarında faaliyeti olan Türkiye'de kurulu dernek ve vakıflara ait tekneleri,
d) Özel Tekne Belgesi (ÖTB): Bu Yönetmelik kapsamında ölçülerek kayıt altına alınmış özel tekneler için İdarenin düzenlediği belgeyi,
Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
...
ç) Özel Tekne: Ticari faaliyet olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanlan, ulusal standartlara göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya ffaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri,
d) Ruhsatname: Bağlama kütüğü ruhsatnamesini,
Yönetmeliğin eski haline göre sadece Türk vatandaşlarına ait teknelere Özel Tekne Belgesi düzenleniyordu.

Yeni yürürlüğe giren Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği ile birlikte Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile yabancı şahıslara ait deniz araçlarına da Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlenebilecek.
MADDE 5 -(1) Ölçü ve kayıt işlemi, teknenin yandan çekilmiş fotoğrafı, varsa prospektüsü ile tekne ve motor faturalarının eklendiği yazılı isteğin, İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığına sunulmasıyla başlar. Gezi Tekneleri Yönetmeliğine uygun inşa edilmiş teknelerde, CE uygunlukişaretinin, tekne tanıtım plakasının ve tekne tanıtım numarasının tekneye iliştirilmiş olması gerekir.
...
...
...
EK MADDE 1 - Özel teknelerin ölçümü, 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 12 Mart 2009 tarihinde yayımlanan Yönetmelik dolayısıyla mülgadır.
MADDE 6 - (1) Ölçülen ve kaydedilen özel tekneler adına, İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlığı tarafından, verildiği tarihten itibaren beş yıl süreli, şekli çıkarılacak Tebliğ ile saptanan ÖTB düzenlenir ve ücreti mukabilinde verilir. Yabancı uyrukluların sahibi olduğu özel tekneler için ÖTB, ikamet izni süresiyle sınırlanır. İkamet izni 5 yılı geçerse belge yenilenir. Adlarına daha önce tonilato belgesi düzenlenmiş özel teknelerin, tonilato belgeleri iade alınır ve iptal edilir.
...
...
...
MÜLGA Artık "Özel Tekne Belgesi"nin yasal dayanağı kalmadığından 6. madde mülgadır.
MADDE 7 - (2) Adlarına ÖTB düzenlenmeyen özel teknelerden, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındakilerin tonilato belgelerinin, dördüncü fıkrasındakilerin ÖTB veya fatura/tahsis belgelerinin seyirde teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur. MÜLGA Yeni çıkartılan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği ile belirtilen tüm deniz araçlarına Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlenmesi zorunluluğu gerektiğinden 6. madde mülgadır.
MADDE 13 - (2) Yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlar:

a) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesine istinaden kurulmuş bulunan, su üstü sporlarında faaliyet gösteren özerk federasyon veya aynı spor dallarında faaliyet gösteren en az 20 derneğin üyesi olduğu Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Mevzuatına göre kurulmuş federasyon olmak,

b) 10 uncu maddede belirtilen çevrimiçi sınavları yapabilmek üzere yetkilendirilmesi durumunda, İnternet ortamında bilgisayarda çevrimiçi sınav yapabilecek, sınav başvurularını kabul edebilecek, soru bankasını yönetebilecek merkezi bir yazılıma sahip olmak, ülke çapında en az 5 farklı merkezde çevrimiçi sınav yapabilecek fiziki ortamı sağlamak zorundadır.
MÜLGA Bu maddenin mülga olması ile Amatör Denizci Belgesi sınavını gerçekleştirmek için yetkilendirilecek kuruluşlarda aranan şartları kaldırıldı.
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Tonilato belgesiyle kayıt altına alınmış özel tekneler, 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre ÖTB düzenlenmiş tekneler ile hiç kaydedilmemiş teknelerin sahipleri, teknelerine ÖTB almak veya yenilemek için yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 12 ay içinde İdarenin Bölge Müdürlüğü veya Liman Başkanlıklarına başvurur. Bu süreden sonra ÖTB almayan özel teknelere Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmez ve limandan çıkışına izin verilmez. MÜLGA Yönetmelik 02 Mart 2008 tarihinde yayımlandığında hiç bir belgesi olmayan özel teknelere Özel Tekne Belgesi verilmesini olanaklı kılan bu geçici madde, yönetmelik ile verilen sürenin dolması sebebi ile mülgadır.
YENİ EKLENEN MADDE EK MADDE 2 - (1) Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Bu tekneler, malikleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacaıyla tekneye alabilirler.
(2) Bu yönetmelikte belirtilen seyir haddinden fazla kişiyle yola çıkan özel tekneler ile ticari maksatla yolcu veya yük taşıyan tekneler; "yolculuğuna izin verilmemiş" sayılır ve bunlar hakkında 10/6/1946 starihli ve 4922 sayılı Kanunun 20. nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
(1) Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen bu husus; 6. maddenin mülga edilmesi nedeniyle bu ek maddede belirtilmiş.

(2) fıkrası ile; Yönetmeliğin bu maddesine aykırı faaliyette bulunanlara 4922 sayılı kanuna muhalefetten Liman Başkanlıkları'nca idari para cezası kesilebilecek.